SAOBRAZNOST I GARANCIJA

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, saglasno čl. 50. Zakona o zaštiti potrošača kao i da odgovara za nesaobraznost isporučene robe.
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Lefindes doo prihvata obavezu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 10 dana od prijema reklamacije, odgovori kupcu sa obrazloženjem odluke i predlogom rešavanja.

SAOBRAZNOST

Trgovac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

  • ako odgovara opisu koji je dao trgovac na svom Servisu;
  • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  • ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe.


Trgovac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

  • je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost trgovac znao;
  • se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
  • je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade – zamenom, ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (slovima: dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (slovima: šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Otklanjane nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (1 godine), kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju, samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu. Pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu, koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Brojevi telefona i adrese svih ovlašćenih servisa možete pronaći u okviru segmenta Prava potrošača.

GARANCIJA

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Garantni list se izdaje u pisanoj formi i sadrži sledeće podatke: naziv i adresu davaoca garancije, roba na koju se garancija odnosi, sadržinu garancije i uslove za ostvarivanje prava iz garancije kao i tome da se garancijom ne utiče na prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru. Garanciju izdaje prvenstveno proizvođač, a zatim je trgovac u obavezi da, bez dodatne naknade, potrošaču vrati plaćeni iznos, izvrši zamenu ili popravku ili na drugi način postupi s robom, ako roba ne odgovara sadržini garantne izjave koji se na tu robu odnosio. Međutim, davalac garancije garantuje saobraznost uređaja specifikaciji proizvođača kao i ispravno funkcionisanje samo u slučajevima kada potrošač ispravno rukuje i pridržava se uputstva za rukovanje.
alternator, alternatori, cena alternatora, alternator cena,